Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubinie

Nasi pracownicy

Dyrektor- mgr Elżbieta Galas

Wicedyrektor- mgr Bronisława Onyśków


Dział: Opieka nad Dzieckiem Przedszkolnym i Wczesna Interwencja


Zajmujemy się wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dziecka w najwcześniejszym okresie, tj. od urodzenia do podjęcia nauki w szkole podstawowej w celu wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, przedszkola i żłobka. Odbywa się to poprzez: Koordynator działu:
Pracownicy działu:

Dział: Wczesne Wspomaganie RozwojuWczesne wspomaganie rozwoju - terapia wielodyscyplinarna dzieci niepełnosprawnych w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej mająca na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego. Podstawą objęcia dziecka zajęciami wczesnego wspomagania jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawana przez Zespół Orzekający działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaje się po stwierdzeniu przez lekarza specjalistę niepełnosprawności: ruchowej, słabo widzenia, słabo słyszenia, autyzmu, Zespołu Aspergera, afazji, niepełnosprawności sprzężonej lub upośledzenia umysłowego stwierdzonego w badaniach psychologicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 24.08.2017r. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Koordynator działu:


Pracownicy działu:


Dział: Profilaktyka, Psychoterapia i Pomoc Rodzinie


Praca w tym dziale obejmuje problemy natury emocjonalnej związane z trudnościami w relacjach społecznych, nieprawidłowościami w zachowaniu oraz szeroko rozumianymi trudnościami wychowawczymi.
Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami (opiekunami) oraz współpracujemy z placówkami, które zajmują się wychowaniem i opieką nad dziećmi.
Pracownicy działu prowadzą działalność terapeutyczną i profilaktyczną. Wspomagają wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola i szkoły. Swoją wiedzą i umiejętnościami wspierają również rodziców i opiekunów dzieci. Oferują pomoc w problemach osobistych i rodzinnych, a także w trudnościach pojawiających się w szkole i klasie. Współpracują z nauczycielami, sądem i innymi placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Stosowane formy pracy:
Koordynator działu:


Pracownicy działu:

Dział: Poradnictwo edukacyjno- zawodowe


Praca w dziale Poradnictwa edukacyjno- zawodowego polega na udzielaniu pomocy uczniom w podejmowaniu trafnych decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia w kontekście zmiennego nieprzewidywalnego rynku pracy oraz reformy szkolnictwa gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego i wyższego.
Problematyka poradnictwa edukacyjno- zawodowego w społeczeństwie wiedzy, komunikacji sieciowej, a przede wszystkim w obliczu bezrobocia zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Z jednej strony rozwija szanse na uzyskanie zatrudnienia, z drugiej strony przyczynia się do podejmowania bardziej świadomych decyzji mających swoje konsekwencje przez całe życie.
Intensywne zmiany na rynku pracy, coraz większa konkurencyjność, zagrożenie bezrobociem oraz fakt, że człowiek może być fachowcem w wielu dziedzinach, zmusza do prawidłowego rozumienia nowej rzeczywistości, odnajdowania się w nowych sytuacjach i relacjach interpersonalnych. Konfrontacja z rzeczywistością rodzi wśród ludzi obawę nie poradzenia sobie z własnymi kłopotami.
Zadania te realizowane są poprzez wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny, pogłębiania wiedzy o interesujących ich zawodach. Kształtowaniu potrzeby konfrontowania oceny zainteresowań, uzdolnień, stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu.
Ponadto przybliżamy uczniom kierunki kształcenia, zawody przyszłości. Przekazujemy informacje o strukturze szkolnictwa i zmieniającym się rynku pracy.
Podejmujemy działania mające na celu merytoryczne i metodyczne wspomaganie doradców zawodu, pedagogów i nauczycieli w przygotowaniu uczniów do podejmowania decyzji zawodowych. Prowadzimy terapię EEG- Biofeedback.
Współpracujemy z rodzicami w zakresie pomocy dzieciom w podejmowaniu trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
W pracy wykorzystujemy nowoczesny technologie komputerowe i informatyczne.

Formy pracy:

Koordynator działu:
Pracownicy działu:

Dział: Opieka Psychologiczno- Pedagogiczna nad Dzieckiem i Młodzieżą w Wieku Szkolnym.


Głównym zadaniem działu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zadanie to realizowane jest poprzez następujące działania:

Koordynator działu:
Pracownicy działu: