Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubinie

Często zadawane pytania.


Na czym polega terapia pedagogiczna?
Terapia pedagogiczna polega na korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka. Zaburzenia te są tłem niepowodzeń szkolnych u uczniów.


Jak długo trwa terapia pedagogiczna?
Czas terapii należy dostosować osobno do każdego dziecka. Zależy on od rodzaju i nasilenia deficytów ucznia, a także od indywidualnych możliwości takich jak: koncentracja uwagi, tempo pracy, systematyczność.


Czy dziecko objęte terapią może uczęszczać na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w szkole?
Nie ma przeszkód ku temu, o ile nauczyciel w szkole uznał, że jest potrzeba zakwalifikowania ucznia na tego typu zajęcia.


Czy terapia pedagogiczna obejmuje terapię zaburzeń mowy?
Wadami mowy zajmują się logopedzi na terapii logopedycznej. Jeśli w tych zajęciach uczeń bierze udział równolegle z terapią pedagogiczną, wskazana jest współpraca logopedy i terapeuty pedagogicznego.


Czy jest konieczność informowania szkoły o udziale dziecka w terapii pedagogicznej?
Decyzję o poinformowaniu szkoły podejmują rodzice. Jednakże dla nauczyciela jest to ważna informacja, która daje mu całościowy obraz pracy dziecka w kierunku zniwelowania występujących u niego deficytów.


Czy udział w terapii pedagogicznej rozwiąże problem dysortografii?
W przypadku dysortografii terapia polega na utrwalaniu poprawnej pisowni i praktycznego zastosowania zasad ortograficznych, przy jednoczesnym usprawnianiu zaburzonych funkcji. By uzyskać możliwie najlepsze efekty wymagane jest systematyczna praca ucznia zarówno zarówno na zajęciach jak i w domu.
Efekty terapii zależą od możliwości percepcyjnych dziecka i pozytywnego nastawienia do zajęć.


Jak mogę pomóc mojemu dziecku przy nauce czytania?
Dziecko mające trudności w czytaniu powinno ćwiczyć według własnych możliwości, ok. 10-20 minut dziennie. Zacząć należy od czytania sylab, następnie krótkich wyrazów jedno, dwu sylabowych. Następnym etapem jest czytanie zdań i niedługich tekstów. Przy usprawnianiu techniki czytania wykorzystać można różne formy ćwiczeń:


Czy są ćwiczenia, które poprawiłyby charakter pisma mojego dziecka?
Przyczyną brzydkiego charakteru pisma są zaburzenia funkcji motorycznych. By poprawić stronę graficzną pisma, należy pracować nad usprawnieniem grafomotoryki ręki. Wskazane jest stosowanie następujących ćwiczeń:

Przy ćwiczeniach należy zwracać uwagę na kierunek kreślenia liter z zaznaczeniem miejsca rozpoczęcia oraz rozmieszczenia w liniaturze.


Jaki wpływ na naukę czytania i pisania ma zaburzenie analizatora słuchowego?
W pisaniu ze słuchu przejawia się to poprzez:


Jaki wpływ na naukę czytania i pisania ma zaburzenie analizatora wzrokowego?
Przy tego typu zaburzeniach dziecko podczas pisania:


Czym zajmuje się logopeda?
Rozpoznawaniem (diagnozą) i terapią zaburzeń mowy.


Czy każdą wadę wymowy da się wyleczyć?
To zależy od rodzaju zaburzenia , od wieku pacjenta, od stopnia zaburzenia .
Zdecydowanie lepiej leczy się wadliwą wymowę u małych dzieci, są bardziej podatne na terapię , zaburzenie nie jest jeszcze silnie utrwalone.


Terapia jakich zaburzeń jest najtrudniejsza?
Terapia jąkania, ze względu na złożoność zaburzenia, trudną do określenia etiologię. Terapia bardzo często rozciąga się w czasie, brakuje szybkich zmian w sposobie mówienia, wobec czego terapia nie spełnia oczekiwań pacjenta.


Kiedy rodzice powinni skontaktować się z logopedą?
Wówczas, gdy zauważą coś niepokojącego w sposobie mówienia ich dziecka, gdy mowa długo nie pojawia się np. dziecko mając dwa latka mówi zaledwie trzy, cztery słowa.
Rodzice również sami powinni zadbać o prawidłowy sposób mówienia dziecka , stymulować rozwój jego mowy.